Zpět do obchodu

Registrace

Obchodní podmínky

 

1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ

Tyto obchodní podmínky se vztahují na nákup prostřednictvím internetového obchodu janabernaskovakniha.cz na jejích internetových stránkách.

ProdávajícíOrbis Pictures film, s.r.o., IČ: 27579212, DIČ: CZ27579212, se sídlem: Vršovická 808/30, spisová značka: C 113132 - Městský soud v Praze

Korespondenční adresa:

Vrážská 1496,

Praha 5 - Radotín, 153 00

kontaktní údaje: Zuzana Šafránková  

Email: info@fleknet.cz

Telefon: 777 572 720

 

Kupující: Fyzická a/nebo právnická osoba, která nakupuje výrobky nebo zboží z internetového obchodu Fleknet.

Smluvní vztahy podléhají výhradně platným zákonům na území ČR a české jurisdikci. Podáním závazné objednávky vyjadřuje kupující souhlas s těmito obchodními a platebními podmínkami a bere na sebe závazek je v plné míře respektovat.

2. ZPŮSOB OBJEDNÁVÁNÍ A UZAVŘENÍ KUPNÍ SMLOUVY

Zboží je objednáváno prostřednictvím formulářů. Pouze řádně vyplněná objednávka obsahující veškeré předepsané náležitosti je považována za platnou. Objednávky podané prostřednictvím internetového obchodu jsou považovány za závazné. Prodávající neodpovídá za omyly v objednávce ze strany kupujícího. Směrodatné je vždy pouze objednací číslo a nikoli doprovodný text objednávky. Odesláním objednávky kupující stvrzuje, že se seznámil s těmito obchodními podmínkami a že s nimi souhlasí. Odesláním objednávky akceptuje kupující výši ceny zboží, zvolený způsob dopravy a platební podmínky.

Prodávající si vyhrazuje právo požádat kupujícího o případnou písemnou autorizaci objednávky. Podání objednávky je považováno za návrh kupní smlouvy. Místem doručení zboží je adresa doručení uvedená kupujícím v objednávkovém formuláři. Vlastnické právo ke zboží přechází na kupujícího jeho převzetím a úplným zaplacením kupní ceny.

2.A Předmět objednávky a závazky prodávajícího
Předmětem smlouvy je pouze zboží uvedené v objednávce, které může být dodáno. Prodávající se zavazuje dodat jen zboží v bezvadném stavu a v souladu se specifikacemi či vlastnostmi obvyklými pro daný druh zboží, vyhovující daným normám, předpisům a nařízením platným na území České republiky a zároveň řádně vybavené českými návody k obsluze. Prodávající je povinen plnit své závazky řádně, včas a s náležitou péčí, je také povinen chránit v rámci svých možností přiměřeným způsobem práva a oprávněné zájmy zákazníka. Prodávající má právo odmítnout objednávku, pokud kupující opakovaně neplní svůj závazek odebrat zboží a zaplatit kupní cenu.

2.B Závazky kupujícího
Kupující je povinen uvést správnou a úplnou poštovní adresu, na kterou má být objednané zboží odesláno. Kupující je povinen odebrat objednané zboží a zaplatit kupní cenu, včetně případného poštovného. S konečnou cenou je zákazník srozuměn při vyplňování objednávky ještě před jejím závazným potvrzením.

2.C Cena
Cenou se rozumí katalogová cena (v nabídce je uvedena cena zboží s DPH). Vydáním nového katalogu se předchozí ceny stávají automaticky neplatnými. Pokud není uvedeno jinak, vztahují se uvedené ceny na vybraný druh zboží podle popisu, avšak bez poštovného a balného.

3. DODACÍ PODMÍNKY

Objednávky z internetového obchodu Fleknet jsou realizovány pouze v České republice. Zasilatelství Fleknet nedoručuje do zahraničí vyjma Slovenské republiky.

3.A Termín dodání zboží
Zboží bude doručeno kupujícímu do 3 dnů od přijetí objednávky, běžně ale ve všedních dnech zpracováváme objednávky během 24 hodin. V případě objednání zboží, které není na skladě, bude termín dodání sjednán dohodou mezi prodávajícím a kupujícím mimo jiné s ohledem na možnosti distributora. Kupující bude o této možnosti vyrozuměn nejpozději 2. pracovní den po dni podání objednávky.

3.B Dopravce
Dopravu zajišťuje Česká pošta a GLS. Prodávající si vyhrazuje právo určit, popř. změnit způsob přepravy, a to s ohledem na objem, hmotnost dodávky a bezpečnost dopravy. Případná změna způsobu dopravy z rozhodnutí prodávajícího nebude mít žádný vliv na sjednanou výši úhrady za poštovné (přepravné) a balné.

3.C Cena za dopravu

Platba převodem: platební kartou, online převodem, převodem z účtu:
 - při objednávce od 1500 Kč a váhy balíku do 10kg zdarma
- při objednávce do 1500 Kč a váhy balíku do 10kg 99,- Kč

Platba na dobírku: hotově nebo platební kartou pří převzetí:
- při objednávce od 1500 Kč a váhy balíku do 10kg zdarma
- při objednávce do 1500 Kč a váhy balíku do 10kg 129,- Kč
Veškeré revitalizační a skleněné nádoby a příslušenství mají dodací lhůtu maximálně 7 pracovních dnů od objednání
Lokální rozvoz v Praze – Nusle – při objednávce nad 300,- Kč zdarma

3.D Převzetí dodávky
Kupující je povinen zboží od přepravce řádně převzít, zkontrolovat neporušenost obalů, počet balíků a v případě jakýchkoli závad toto neprodleně oznámit přepravci samotnému. Ihned by mělo být zahájeno u dopravce reklamační řízení a kopie zápisu by měla být bez zbytečného odkladu zaslána prodávajícímu, jinak nemůže být na dodatečné reklamace neúplnosti nebo poškození dodávky žádný nárok. V případě shledání porušení či poškození doporučujeme kupujícímu zásilku ve vlastním zájmu odmítnout! Podpisem dodacího listu kupující stvrzuje, že zásilka splňovala všechny podmínky a náležitosti výše uvedené a na pozdější reklamaci o porušenosti obalu zásilky nebude brán zřetel.

4. ZPŮSOB ÚHRADY

Úhrada probíhá převodem nebo na dobírku. Kupující zaplatí úplnou kupní cenu vč. Poštovného při online platbě nebo při převzetí zboží. Konečný daňový doklad je součástí dodávky objednaného zboží a slouží současně jako dodací list.

 

5. ODSTOUPENÍ KUPUJÍCÍHO-SPOTŘEBITELE OD KUPNÍ SMLOUVY

Odstoupení od kupní smlouvy ze strany kupujícího za předpokladu, že je spotřebitel:

Kupující má právo odstoupit od smlouvy nejpozději do 14 dnů ode dne převzetí zboží, využije-li kupující tohoto práva odstoupit od smlouvy, považuje se lhůta pro odstoupení za zachovanou, pokud kupující v jejím průběhu odešle prodávajícímu (a to na níže uvedené kontaktní údaje prodávajícího) oznámení, že od smlouvy odstupuje. O úmyslu odstoupit od smlouvy je kupující povinen informovat prodávajícího e-mailem na email: info@fleknet.cz nebo doporučeným dopisem na shora uvedenou adresu.

 

Odstoupí-li kupující od smlouvy, zašle neprodleně prodávajícímu, a to nejpozději do 14 dnů od odstoupení od smlouvy, nepoškozené zboží, které obdržel, na vlastní náklady. Vracené zboží, které bude zasláno na dobírku, nebude převzato.

 

Po obdržení vráceného zboží nebo po prokázání skutečnosti, že kupující zboží odeslal, prodávající obratem kupujícímu vrátí zpět všechny peněžní prostředky včetně nákladů na dodání, které od něho na základě smlouvy přijal, a to stejným způsobem. Prodávající vrátí přijaté peněžní prostředky jiným způsobem tehdy, pokud s tím kupující souhlasí a pokud mu tím nevzniknou další náklady.

 

Jestliže kupující zvolil jiný, než nejlevnější způsob dodání zboží, který prodávající nabízí, vrátí prodávající kupujícímu náklady na dodání zboží ve výši odpovídající nejlevnějšímu nabízenému způsobu dodání zboží.

 

Kupující nemá právo odstoupit od kupní smlouvy na dodávku audio a video nahrávek a počítačových programů, porušil-li kupující jejich originální obal.

 

6. JINÁ USTANOVENÍ

V případech, kdy:
- se zboží již nevyrábí nebo nedodává
- se výrazným způsobem změnila cena dodavatele zboží
- zboží se dočasně nedováží do ČR nebo není dočasně k dispozici
bude kupující neprodleně kontaktován a bude s ním dohodnut další postup zahrnující i možnost zrušení objednávky nebo její části.

6.A Ceny zboží
Prodávající si vyhrazuje právo změny cen. Platné ceny jsou potvrzeny kupujícímu v okamžiku potvrzení objednávky. Pokud je cena vyšší než cena uvedená na objednávce, prodávající neprodleně o této skutečnosti informuje kupujícího, který může novou cenu přijmout nebo dodávku odmítnout. Při telefonické objednávce je vždy kupujícímu sdělena platná cena pro danou objednávku.

6.B Nepřevzaté zboží
V případě, že kupující odmítne zboží převzít, má prodávající právo uplatnit vůči němu smluvní pokutu ve výši 1% z fakturované částky a poštovné za zpětné doručení prodávajícímu, v případě odmítnutí dle čl. 3 odst. 3D se toto ustanovení nepoužije.

6.C Řešení sporů
Realizované obchody jsou obchody uzavíranými v České republice a jako takové se řídí právním řádem České republiky. Smluvní strany se zavazují jakékoliv spory vzniklé mezi nimi řešit přednostně smírnou cestou.

6.D Užívání registrovaných údajů
Kupující si je vědom, že mu koupí produktů, jež jsou v obchodní nabídce prodávajícího, nevznikají žádná práva na používání registrovaných značek, obchodních názvů, firemních log či patentů prodávajícího nebo dalších firem, není-li v konkrétním případě sjednáno jinak.

6.E Rekvizity a použité předměty
Rekvizity a použité předměty představují speciální sortiment s omezenou nabídkou.
Záruka za jakost se nesjednává. Prodávající neodpovídá za vady odpovídající míře používání nebo opotřebení, které měla věc při převzetí kupujícím. Práva z odpovědnosti za vady dle tohoto odstavce zaniknou, nebyla-li uplatněna do 12 měsíců ode dne převzetí věci kupujícím.
 

7. OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Osobní data (jako např. jméno, adresa, telefon, e-mail, IČO, DIČ apod.), která jsou součástí objednávky nebo byla sdělena během registrace kupujícím, jsou považována za důvěrné informace a jsou chráněna proti zneužití. Tyto osobní údaje o kupujících nebudou sdělovány třetím osobám kromě těch, které se přímo podílejí na zpracování objednávky (provozovatelé, dopravci, apod.). I těmto osobám však budou sdělovány pouze v nezbytně nutném rozsahu. Kupující souhlasí se shromažďováním, archivováním a používáním údajů o něm, jím uzavřených obchodech při využívání internetového obchodu za výše stanovených podmínek. Prodávající má povinnost vymazat registrovaného kupujícího z databáze v případě, že o to písemně požádá. Provozovatelé internetového obchodu Fleknet si vyhrazují právo zasílat registrovaným uživatelům informace o akčních nabídkách. Pokud si zákazník nepřeje, aby mu byly zasílány informace o akčních nabídkách (sortimentní, cenové, apod.), písemně sdělí touto skutečnost provozovatelům internetového obchodu Fleknet. Kontaktním místem v tomto případě je obchodní útvar Fleknet.

 

8. REKLAMACE

8.A Kupující
Kupující je povinen bezprostředně po dodání zboží toto prohlédnout a bez zbytečných odkladů informovat prodávajícího o případných zjištěných závadách. Pokud kupující zjistí jakýkoliv rozdíl mezi tím, co je v dodacím listu a skutečně dodaným zbožím (například v druhu nebo množství) a nebo pokud s dodávkou neobdrží správně vyplněný dodací list, je povinen bez zbytečného odkladu, nejpozději však do tří dnů, písemně informovat prodávajícího. Reklamaci doručuje kupující na vlastní náklady prodávajícímu nebo autorizovanému servisu uvedenému v záručním listu, pokud je záruční list poskytován. Kupující přitom co nejvýstižněji popíše závady a jejich projevy a doloží fakturu nebo pokladní doklad (účtenku).

8.B Prodávající
O reklamaci prodávající rozhodne nejpozději do 5 pracovních dnů od doručení reklamovaného zboží a vyrozumí o tom reklamujícího sjednaným způsobem.
Reklamace bude vyřízena bez zbytečných odkladů a to nejpozději do 30 dnů ode dne uplatnění reklamace, pokud se strany nedohodnou jinak. V případě oprávněnosti reklamace zboží z titulu uplatnění práv z vadného plnění hradí případné dopravné zpět kupujícímu prodávající.

8.C Zánik nároku na uplatnění reklamace
Nárok na uplatnění reklamace zaniká při: porušení ochranných pečetí nebo nálepek pokud na zboží jsou; neodbornou instalací, zacházením či obsluhou nebo použitím, které je v rozporu s uživatelskou příručkou či návodem či obvyklými postupy; používání zboží v podmínkách, které neodpovídají podmínkám použití uvedených v dokumentaci, příručce či návodu nebo obvyklému použití; poškození zboží nadměrným zatěžováním nebo používáním, které je v rozporu s návodem v uživatelské příručce, pokud je se zbožím dodávána.
V případě neoprávněné reklamace je reklamace odmítnuta, zboží je vráceno kupujícímu na jeho náklady, nebo je oprava kupujícímu účtována, o čemž musí být kupující předem vyrozuměn.

8. D Práva z vadného plnění

8. D. 1. Uplatnění práv z vadného plnění, lhůta:
Kupující je oprávněn uplatnit právo z vady, která se vyskytne u spotřebního zboží v době dvaceti čtyř měsíců od převzetí. Ustanovení čl. 6 odst. 6 E tímto není dotčeno.

Je-li na prodávané věci, na jejím obalu, v návodu připojenému k věci uvedena doba, po kterou lze věc použít, je poskytována záruka za jakost.

8. D. 2. Nemožnost uplatnění práv z vadného plnění:
Práva z vadného plnění se neuplatní v následujících případech:
a) u věci prodávané za nižší cenu na vadu, pro kterou byla nižší cena ujednána,
b) na opotřebení věci způsobené jejím obvyklým užíváním,
c) u použité věci na vadu odpovídající míře používání nebo opotřebení, kterou věc měla při převzetí kupujícím, nebo
d) vyplývá-li to z povahy věci.

8. D. 3. Jakost při převzetí:
Prodávající odpovídá kupujícímu, že věc při převzetí nemá vady. Zejména prodávající odpovídá kupujícímu, že v době, kdy kupující věc převzal,
a) má věc vlastnosti, které si strany ujednaly, a chybí-li ujednání, takové vlastnosti, které prodávající nebo výrobce popsal nebo které kupující očekával s ohledem na povahu zboží a na základě reklamy jimi prováděné,
b) se věc hodí k účelu, který pro její použití prodávající uvádí nebo ke kterému se věc tohoto druhu obvykle používá,
c) věc odpovídá jakostí nebo provedením smluvenému vzorku nebo předloze, byla-li jakost nebo provedení určeno podle smluveného vzorku nebo předlohy,
d) je věc v odpovídajícím množství, míře nebo hmotnosti a
e) věc vyhovuje požadavkům právních předpisů.

Projeví-li se vada v průběhu šesti měsíců od převzetí, má se za to, že věc byla vadná již při převzetí.

Nemá-li věc výše stanovené vlastnosti, může kupující požadovat i dodání nové věci bez vad, pokud to není vzhledem k povaze vady nepřiměřené, ale pokud se vada týká pouze součásti věci, může kupující požadovat jen výměnu součásti; není-li to možné, může odstoupit od smlouvy. Je-li to však vzhledem k povaze vady neúměrné, zejména lze-li vadu odstranit bez zbytečného odkladu, má kupující právo na bezplatné odstranění vady.

Právo na dodání nové věci, nebo výměnu součásti má kupující i v případě odstranitelné vady, pokud nemůže věc řádně užívat pro opakovaný výskyt vady po opravě nebo pro větší počet vad. V takovém případě má kupující i právo od smlouvy odstoupit.

Neodstoupí-li kupující od smlouvy nebo neuplatní-li právo na dodání nové věci bez vad, na výměnu její součásti nebo na opravu věci, může požadovat přiměřenou slevu. Kupující má právo na přiměřenou slevu i v případě, že mu prodávající nemůže dodat novou věc bez vad, vyměnit její součást nebo věc opravit, jakož i v případě, že prodávající nezjedná nápravu v přiměřené době nebo že by zjednání nápravy kupujícímu - spotřebiteli působilo značné obtíže.

Má-li věc vadu, z níž je prodávající zavázán, a jedná-li se o věc prodávanou za nižší cenu nebo o věc použitou, má kupující místo práva na výměnu věci právo na přiměřenou slevu.

8. D. 4. Případy, kdy kupujícímu právo z vadného plnění nenáleží:
Právo z vadného plnění kupujícímu nenáleží, pokud kupující před převzetím věci věděl, že věc má vadu, anebo pokud kupující vadu sám způsobil.

8. D. 5. Potvrzení o uplatnění práva z vadného plnění:
Uplatní-li kupující právo z vadného plnění, potvrdí mu druhá strana v písemné formě, kdy právo uplatnil, jakož i provedení opravy a dobu jejího trvání.

 

9. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

Obchodní podmínky platí ve znění platném v den odeslání elektronické objednávky.
Tyto obchodní podmínky nabývají účinnosti dnem 1. 1. 2018

Zpět do obchodu